onsdag 28 maj 2008

Valfinansiering

Journalisterna intresserar sig knappt för sfp:s beslut att inför kommunalvalet i höst utgå ifrån total öppenhet i kandidatfinansieringen - likaväl som vi redan i tidigare val visat öppenhet för partifinansieringen! Det har bara inte varit i vår makt att redogöra för varifrån Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland får sina donationer. Då Kulturfonden nu informerat om att en del av kapitalets avkastning går direkt till denna stiftelsen, är också denna hemlighet avslöjad. Och ingen överraskning torde det ju vara eftersom sfp i tiderna grundat Kulturfonden.
Sfp:s strategi att göra punktsatsningar och stöda sådana kandidater som inte själv haft möjlighet att finansiera hela kampanjen och få den synlighet partiets kandidater i konkurransen bör få, har väckt ont blod. Målsättningen i ett val är att fånga möjligast många röster med ett brett kandidatutval. Resurserna är begränsade och räcker inte till punktsatsningar åt alla kandidater. Vi gjorde ett gott riksdagsval - det är resultaten som räknas.

onsdag 14 maj 2008

Sfp godkänner inte förslaget

Svenska folkpartiet har sagt nej till det förslag om 3,5-procents rösttröskel , som nu förts fram i valbetänkandet.
Partiet har motsatt sig förslaget som alla andra regeringspartier godkänner. Sfp har som det enda regeringspartiet inte accepterat den framlagda modellen genom att lämna in avvikande åsikt till valarbetsgruppens betänkande. Jag representerade sfp i Tarastis valarbetsgrupp och lämnade in den avvikande åsikten på vårt sista möte 22.4.
Vi godkänner inte förslaget, kan man säga det tydligare?

torsdag 8 maj 2008

Bättre undervisning i finska

Ja till goda kunskaper i finska, nej till förfinskning av den svenska skolan. Så kan sfp:s linje något förenklat förklaras i den aktuella debatten om finskans ställning i Vasa Övningsskola. Vasa Övningsskola vill stärka undervisningen i finska så att en del av ämnesundervisningen skulle ges på finska. Detta är en riskabel väg att vandra. Sfp vill vara mycket tydligt då det gäller att föra in andra undervisningsspråk än svenska i de svenska skolorna.

Det är inte partiets uppdrag att luckra upp det svenska i skolorna, den biten brukar andra sköta med framgång. Däremot anser sfp att det är viktigt att eleverna från svenska hem och omgivning får en kvalitativt god undervisning i finska. Detta ska skötas inom ramen för finskundervisningen där det långt handlar om motivation och inlärningsmetoder.

Att ge en del av ämnesundervisningen på finska i den svenska skolan vore orättvist mot de ämnen vars kunskapsmassa och vokabulär inte till 100% skulle undervisas på elevens modersmål. Vem gör den prioriteringen: vilket ämnes vokabulär ska du som elev inte behärska på ditt modersmål? Den balansgången ska vi undvika att gå.
Vi stöder varmt alla initiativ som gör språkinlärningen mer stimulerande och som stärker de svenskspråkiga elevernas kunskaper i finska. Det kan exempelvis handla om att föra ut finskundervisningen i samhället eller att föra in samhället i finskundervisningen så att den konkreta nyttan och språkets roll i samhället utgör en stimulerande motivationsfaktor. Motivationens roll i sammanhanget skall betonas, likaså attityderna. Hur kommer det sig att eleverna efter nio års skolgång inte kan finska, men behärskar engelska och även andra främmande språk?
Sfp betonar för tydlighetens skull att språkbadskonceptet som är en annan undervisningsform, är något vi varmt stöder. Men den svenska skolan är ändå alltid grundbulten för finlandssvenskheten och landets tvåspråkighet – svenska folkpartiet tänker inte bidra till nedmontering av den svenska skolan.