tisdag 22 januari 2008

Dyrt med rent vatten

Inte minst Nokia-incidenten har gett många tankar om hur viktigt det är med rent vatten. Vattenförsörjningen är på tapeten i Åbo med grannkommuner. Om tre år skall vi få vatten från Kumo älv som renas (sandfiltrering) vid Virttaankangas och vattnet rinner i rör till Åbo. Det hela skulle kosta 70 miljoner euro. Nu räknas priset bli 150 eller t.o.m. 170 miljoner.
Kommunerna har gjort reservationer med tanke på komsumtionen och betalar enligt dessa reservationer. Nu har vattenkomsumtionen inte ökat utan tvärtom och kommunerna står inför enorma vattenräkningar. Det bör utredas från vattenbolagets Turun Seudun Vesi Oy:s sida om man kan minska på projektet t.ex. genom att ändra på rörstorleken. Eller finns det andra möjligheter i detta skede? Samtidigt med vatteninvesteringen sker ju investeringen i avfallsreningen i Kakolaberget. Ekonomin blir alltså mycket anstängd - i sista ändan är det alltid invånarna som betalar.