torsdag 28 augusti 2008

Nöjda sfp:are

Sänkning av inkomskatterna kombinerat med avdrag som gynnar långinkomsttagare, utvidgning av hushållsavdaget till att omfatta också energibesparande investeringar, slopandet av behovsprövningen gällande inkomsterna för studerandes maka/make vid beviljande av bostadsstöd, ingen nedskärning av miljöorganisationernas anslag, anslag för Sköldviksvägen och ökat antal utbildningsplatser inom yrkeshögskoleutbildningen är exempel på frågor som sfp engagerat sig i också under budgetrian.
Snart får vi höra, hur förhandlingarna lyckades och vad resultatet blir. Regeringen utlovade igår full kompensation till kommunerna för skatteavdaget som man beslöt gå in för. Jag är lite orolig, men hoppas att kompensationen ges åt kommunerna till fullt belopp - det behövs för att kommunerna skall kunna sköta sin service.